ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد .

فرا رسيدن ماه محرم را

به عزادارن راستينش تسليت عرض ميكنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 


 

 

 

               

 

 


  

 

 

 

 

 

*